Yoshimitsu

53 teksty – auto­rem jest Yo­shi­mit­su.

To za­baw­ne że do­piero gdy um­rzesz, ludzie zaczy­nają Cię słuchać. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 kwietnia 2012, 21:56

Nie chciałbym kiedyś usłyszeć od córki bądź sy­na "sta­ry al­bo sta­ra" bo będę wie­dział że mo­ja ro­la jest przegrana. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 stycznia 2012, 18:00

* * *

Jes­tem żołnie­rzem zda­nym na siebie, nie znam dro­gi.
Wspi­nam się na szczy­ty hańby, cze­kam na wez­wa­nie.
Ręka na pier­si, jes­tem gotów do walki.
Dźwięk drżące­go żela­za ut­kwił w mo­jej głowie . 
Grzmot bębnów dyk­tu­je rytm upadłych, liczbę zmarłych.
Pragnę poczuć ból i gorzki smak krwi na Us­tach mych. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 23 grudnia 2011, 18:09

Ludzie się nie zmieniają,
po pros­tu ro­bią wszys­tko żeby widziano Ich
inaczej niż przedtem. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 11 sierpnia 2011, 22:19

Całe życie chciałem być kimś in­nym, lep­szym, doskonalszym.
Gdy w końcu zaak­cepto­wałem siebie doszło do mnie ja­ki jes­tem za­jebis­ty i niepow­tarzal­ny . 

myśl
zebrała 4 fiszki • 31 lipca 2011, 21:37

Niektórzy ludzie wierzą w Bo­ga, Ja wierzę w mu­zykę , niektórzy ludzie chodzą do kościoła Ja włączam radio. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 lipca 2011, 10:09

Trzy­mając się sche­matów i przyz­wycza­jeń tra­cimy coś bar­dzo ważnego.
Wyob­raźnie i ra­dość życia coś bez cze­go sta­jemy się nud­ni i bezproduktywni. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 10 lipca 2011, 20:03

Praw­dzi­wy mężczyz­na nie myśli o zwy­cięstwie czy klęsce, kon­sekwen­tnie prze ku ir­racjo­nal­nej śmier­ci. Czy­niąc tak
prze­budzi się ze snu. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 marca 2011, 21:43

Nie trze­ba wiel­kiej siły by pod­nieść włos,
Nie trze­ba mieć bys­trych oczu by zo­baczyć słońce,
Nie trze­ba dob­re­go słuchu by usłyszeć grzmot,
Lecz trze­ba mieć og­romną wiarę by dos­trzec zwy­cięstwo tam
gdzie in­ni widzą tyl­ko porażkę. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 28 marca 2011, 15:53

Miłość jest sztuką nieskończoną.
zmienia się bo­wiem, doj­rze­wa i pięknieje w miarę upływu czasu 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 stycznia 2011, 00:08

Yoshimitsu

"Ostatni wykład" Randy Pausch

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Yoshimitsu

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność